Navigate Up
Sign In
Skip Navigation Linksico-worker.com>Sverige
Logga in som dig själv!
 
Kommer du från en IKEA dator?
Om du redan är inloggad behöver du inte logga in igen, eftersom ico-worker.com har engångsinloggning och känner igen dig. Om du använder en delad dator eller om du har loggat ut måste du ange inloggning och nätverkslösenord när du uppmanas att göra det. Vid din första inloggning kommer du att uppmanas att läsa igenom och acceptera användarvillkoren för ico-worker.com.  
Befinner du dig utanför IKEA nätverket/hemma?
1) Klicka på en länk till ico-worker och gå till sidan med inloggningsinformation där du klickar på "Logga in här".
2) Om det är första gången du loggar in på den här webbplatsen tas du till en inloggningssida där du uppmanas att läsa Användarvillkor och Kakpolicy (avsett för åtkomst av IKEA nätverket utifrån) och lösa ett kort captiva-problem.  
Du tas sedan till ett fönster där du uppmanas att acceptera ico-workers användarvillkor och efter det kan du gå vidare till webbplatsen. 

VANLIGA FRÅGOR OM LÖSENORD
Fråga. Jag har glömt mitt nätverkslösenord.
Svar. Återställ ditt nätverkslösenord själv utan att kontakta IT Service Desk. Så här gör du:
- Steg 1: För att registrera dig, besök
vår instruktionssida på Shared Extranet och följ instruktionerna där (logga in med ditt IKEA konto).
- Steg 2: Om du behöver/vill återställa ditt nätverkslösenord, besök http://passwordreset.ikea.com
Fråga. Kan jag återställa mitt nätverkslösenord från vilken dator som helst?
Svar. Du kan återställa ditt nätverkslösenord från vilken dator som helst om du använder lösenordsåterställningstjänsten enligt ovan.
Fråga. Kan jag ändra mitt nätverkslösenord från en personlig dator? 
Svar. Om du vet ditt nätverkslösenord men vill ändra det, kan du bara göra det från en IKEA dator.

Fråga. Jag har låst mig ute från mitt konto
Svar. Vänta i 30 minuter eller ring IT Service Desk
Fråga. Jag har glömt mitt användarnamn
Svar. Ring IT Service Desk
Fråga. Hur loggar jag ut?
Svar. Om du använder Windows, stäng alla dina webbläsare och klicka på ALT CTRL DEL och välj sedan Logga ut. Det avslutar din Windows-session och du loggas ut.  
 

Login as You!

Are you coming from an IKEA computer?
If you are already logged in you will not see any login requested as ico-worker.com has single-sign-on and recognizes you. If you are on a shared computer or have logged out, then you will need to enter your network login and password when prompted. The first time you login, you'll be prompted to review and accept the ico-worker.com Terms of Use. 
 
Are you coming from outside the IKEA network/from home? 
1) Click on the link to an ico-worker site and come to the login info page, click "Login".
2) If it is your first time Logging on the site, you'll see a sign-in page, where you'll be prompted to
review a Terms of Use and Cookies statement (this is for accessing the IKEA network externally) and complete a short captiva puzzle.  
Next, you'll come to a second screen where you'll be prompted to accept the ico-worker Terms of Use and then you can e
nter the site. 

COMMON QUESTIONS ABOUT PASSWORDS
Q. I have forgotten my network password.
A. Reset your network password yourself without calling IT Service Desk by following the below steps: 
 
  - Step 1: 
To register yourself, visit our instructions page on Shared Extranet and follow the instructions
(log in with your IKEA account) 
- Step 2: If you need/want to reset your network password, visit http://passwordreset.ikea.com
 
Q. Can I reset my network password from any computer?
A. You can reset your network password from any computer using the self-serve password reset solution described above.
 
Q. Can I change my network password from a personal computer?
A. If you know your network password but want to change it, you can only do it from an IKEA computer.
 
Q. I have locked myself out of my account.
A. Wait 30 minutes or call IT Service Desk.
 
Q. I have forgotten my user name
A. Call IT Service Desk.

Q. How do I logout?

A. If you are using Windows, close all of your browsers and click ALT CTRL DEL and then select “Log out” this will end your Windows session and you will be logged out.